Základné údaje

Dodávateľ/Predávajúci:
adFINQQ,s.r.o.
IČO: 36702587
DIČ: 2022292943

Kontaktné údaje:
+421 911 774 469
+421 903 760 165
Email: info@beermalade.com
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
SK02 0200 0000 0033 9618 5251

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) pre dodanie tovaru – reklamného predmetu (ďalej iba „tovar“) predávajúcim. Tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webovej stránke: www.beermalade.com.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia zmluvných partnerov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka„. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare,
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Odoslaním objednávky a stlačením tlačidla „Objednáť s povinnosťou platby“ uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníkav prípade ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.

Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za chyby sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 442 a nasl. Obchodného zákonníka).

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale,. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať naspäť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia. Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí. Pri novom balení beží nová doba trvanlivosti.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.beermalade.com sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Dopravné podmienky

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (osobne, poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.beermalade.com , ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie tovaru sú ilustračné a môže dôjsť k zmene obalu výrobku pri inovácii dizajnu obalu výrobcom.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho po zaplatení splniť a tovar vyexpedovať v lehote do 10 pracovných dní.

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, dodaný tovar spĺňa všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

Ak z dôvodu existencie prekážky na strane kupujúceho bude nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Osobný odber tovaru na adrese beer[malade], Starorímska 2, 851 10, Bratislava – Rusovce

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť – ak je predmetom odstúpenia od zmluvy len časť tovaru v lehote do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovým peňažným poukazom.

Kúpna cena

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania.

Ceny tovaru sú uvedené s DPH a bez dopravy. Tá je pripočítaná v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Nadobudnutie vlastníctva tovaru

  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonnníka, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka, že súhlasil s obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.